Viktige begreper og definisjoner i byggeprosjekt

clock
3 min

Det er mange ulike roller og personer involvert i et byggeprosjekt. Denne artikkelen tar for seg ulike aktører som kan være involvert i et prosjekt, og deres rolle.

Prosjektering

Det er viktig med god planlegging i forkant av et byggeprosjekt. Før arbeidene kan begynne må det foreligge en nøyaktig beskrivelse av utførelse, utarbeides tegninger og kalkulere beregninger for å sikre et sikkert, lovlig og kvalitetsbevisst resultat. En entreprenør får ikke begynne noe arbeid før prosjekteringen er dokumentert.

Byggherre

Byggherre (også kalt tiltakshaver) er eieren av eiendommen det skal utføres arbeid på. Det er byggherre som er bestilleren og betaleren, og i de fleste tilfeller eieren av den ferdige bygningen. Det kan være en enkeltperson, for eksempel grunneieren eller en som bygger etter avtale med grunneieren. Det kan også være et foretak eller en organisasjon. Plan- og bygningsloven §23-2 bruker følgende definisjon “Tiltakshaver etter denne lov er den person eller foretak tiltaket utføres på vegne av”.

Entreprenør

De som tar på seg ansvaret for å utføre et bygg- og anleggsarbeid. Det kan være murere, gravere, snekkere, elektriker, rørlegger osv. Entreprenøren har i utgangspunktet kun ansvaret for å utføre arbeidet byggherren har prosjektert.

Totalentreprenør

Hvis entreprenøren tar på seg ansvaret å både prosjektere og utføre arbeidet, kalles han totalentreprenør. I slike tilfeller trenger byggherren kun å beskrive hva han ønsker at totalentreprenøren skal prosjektere og utføre av arbeid. Totalentreprenøren velger både utførselsmetode og materialvalg, og har ansvaret for at resultatet oppfyller den beskrevne funksjonen.

Underentreprenør og totalunderentreprenør

Hvis en entreprenør har sagt ja til å utføre et arbeid og velger å få med seg enda en entreprenør til å gjøre deler av jobben, vil han som tar på seg jobben kalles underentreprenør. Hvis underentreprenøren også prosjekterer arbeidet kalles han totalunderentreprenør.

Sideordnet entreprenør

Hvis en byggherre engasjerer to eller flere entreprenører som arbeider samtidig på samme byggeprosjekt, er de sideordnet hverandre og de kalles ofte sideordnet entreprenør.

Generalentreprenør, hovedentreprenør og lignende

Generalentreprenør og hovedentreprenør er personer som har spesielle roller i et byggeprosjekt. Det kan være at en entreprenør som har ansvaret for hele prosjektet, og ansetter underentreprenører til deler av jobben. Da kalles entreprenøren ofte for en hovedentreprenør eller generalentreprenør. Det forteller om hvilken kontraktstruktur byggherren har valgt.

Konsulent

I byggebransjen er konsulent en rådgiver innen prosjektledelse, byggeledelse og byggteknikk. Et eksempel på en konsulent sin arbeidsoppgave kan være prosjektering, som innebærer beskrivelse, beregninger og tegninger av planlagt arbeid.

Norsk standard / NS

Norsk standard, forkortet NS, er en standard som er utviklet og utgitt av Standard Norge. De lager dokumenter for bygg og anleggsprosjekter. Navnet på dokumentene kan betegnes Norsk Standard XXXX eller NS XXXX.

Standard Norge har enerett på fastsetting og utgivelse av NS. Det er også kvalitets- og miljøsertifisert.

Tiltakshaver, ansvarlig søker, prosjekterende, utførende og kontrollerende

Alle som skal utføre bygg- og anleggsarbeider i Norge, plikter å følge plan- og bygningsloven, byggesaksforskriften og teknisk forskrift.

Tiltakshaver er personen som ønsker å sette i gang et byggeprosjekt. Et slikt prosjekt blir beskrevet som et tiltak.

Dersom tiltaket er søknadspliktig må tiltakshaveren engasjere en person eller et selskap med ansvarsrett til å inneha rollen som ansvarlig søker, som har ansvar for å samle inn, klargjøre og sende inn nødvendig dokumentasjon til kommunen og fra kommunen.

Tiltakshaver må også engasjere en person eller et selskap som kan ha rollen som ansvarlig prosjekterende, ansvarlig utførende og ansvarlig kontrollerende på de ulike fagene. Hvis det er flere tiltak er det krav om at tiltakshaver engasjerer noen med ansvarsrett som kan ha rollen som uavhengig kontrollerende.

Les mer her:
Viktige begreper og definisjoner i byggeprosjekt

Flere artikler

Kommuneplan og reguleringsplan - hva gjelder hvor?
Kommuneplan og reguleringsplan har ulike formål, og ulik detaljgrad. I denne artikkelen ser vi på hva som kjennetegner de to, og forskjellene mellom de.
arrow
Hva er en reguleringsplan og hvilken funksjon har den?
Reguleringsplan og kommuneplan er de viktigste planene som legger betydelige føringer for handlingsrommet du har som utbygger. I denne artikkelen kan du lese mer om reguleringsplaner.
arrow
Hva inneholder en kommuneplan?
Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsverktøy. Arealdelen i kommuneplanen med plankart og bestemmelser kan ha avgjørende betydning på hva du kan utvikle. Her får du innsikt i hva en kommuneplan består av, hva du bør undersøke, og hvilke begrensninger du kan støte på.
arrow