Matrikkelen

clock
3 min

Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister. I denne artikkelen finner du informasjon om hva matrikkelen inneholder, hva opplysningene brukes til, og hvem som bruker matrikkelen.

Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister. Det inneholder informasjon om eiendomsgrenser, bygninger, boliger, adresser og areal.

Alle eiendommer er identifisert med et bestemt nummer, som kalles for matrikkelnummer. Dette nummeret består av kommunenummer, gårdsnummer, bruksnummer og eventuelt festenummer og/eller seksjonsnummer. For å finne eiendommen din i placepoint kan du søke på martikkelnummeret eller adressen, og for å vise matrikkelgrensene kan du legge på kartlaget for matrikkel.

Matrikkellova med forskrifter viser hvilke regler som gjelder for føring av matrikkelen. Kartverket er sentral matrikkelmyndighet og er de som har ansvaret for drift og forvaltning av matrikkelen. Den lokale matrikkelmyndighet er kommunene og det er de som har ansvar for å utføre oppmålingsforretninger og føre de fleste opplysningene i matrikkelen. Opplysninger angående tinglyste rettigheter i eiendommen fremgår ikke av matrikkelen - men av grunnboken.

Hva brukes opplysningene fra matrikkelen til?

 • Ved søknad om fradeling, byggesøknad og regulering etter plan- og bygningsloven.
 • Eiendomsskatt
 • Eiendomsutvikling
 • Tilskuddsberegning i landbruket
 • Bevisførsel ved domstolene
 • Erstatningsberegning ved ekspropriasjon
 • Adresser for post og budtjenester
 • Nødetatene skal finne frem ved utrykning

Hvem bruker matrikkelen?

 • Nødetatene
 • Kommunene
 • Tinglysningsmyndigheten
 • Norges Bank
 • NAV
 • Statistisk sentralbyrå
 • Landbruksmyndighetene
 • Statens vegvesen
 • Forsikringsselskaper
 • Skatteetaten
 • Brønnøysundregistrene
 • Navigasjonstjenester
 • Anleggsmaskiner

Matrikkelens grenser

Grensene i matrikkelen er kartfestet med koordinater. Etter 1990 er grensene hovedsaklig innmålt med moderne måleteknologi, som sikrer god nøyaktighet. Grenser som er eldre kan ha varierende nøyaktighet og kan ha unøyaktigheter på flere meter. I tettbebygde strøk er grensene ofte mer nøyaktige enn i spredtbygde strøk. De innmålte eiendomsgrensene skal i hovedsak være merket med offentlig godkjente grensemerker ute i marka.

I matrikkelen er det fargekoder som forteller hvor nøyaktige de registrerte grensene er. Det mest nøyaktige er de grønne grensene og blir mer og mer unøyaktig mot rød, som er skissenøyaktighet. Når en eiendom er markert med en stiplete linje, eksisterer det ikke noen grenser i kartet.

Les mer her:
Matrikkelen

Flere artikler

Kommuneplan og reguleringsplan - hva gjelder hvor?
Kommuneplan og reguleringsplan har ulike formål, og ulik detaljgrad. I denne artikkelen ser vi på hva som kjennetegner de to, og forskjellene mellom de.
arrow
Hva er en reguleringsplan og hvilken funksjon har den?
Reguleringsplan og kommuneplan er de viktigste planene som legger betydelige føringer for handlingsrommet du har som utbygger. I denne artikkelen kan du lese mer om reguleringsplaner.
arrow
Hva inneholder en kommuneplan?
Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsverktøy. Arealdelen i kommuneplanen med plankart og bestemmelser kan ha avgjørende betydning på hva du kan utvikle. Her får du innsikt i hva en kommuneplan består av, hva du bør undersøke, og hvilke begrensninger du kan støte på.
arrow