Hva er egentlig servitutter?

clock
2 min

Veirett, båtfeste, og hogstrett er eksempler på servitutter. Du kan lese mer om dette i denne artikkelen.

Servitutt er en begrenset rådighetsrett over annens eiendom. Eksempler på servitutter er veirett, båtfeste eller biloppstillingsplass. Servituttet kan tilhøre en eiendom, for eksempel slik at én eiendom har veirett over en annen eiendom (reell servitutt/realservitutt). Rettighetene kan også være tilknyttet en person (personlig servitutt), for eksempel at en person har veirett over en bestemt eiendom.

Betydningen til en servitutt kommer an på innholdet. I utgangspunktet er en servitutt stiftet ved avtale, og for at man skal forstå innholdet i en servitutt må denne avtalen tolkes. En servitutt kan enten gi rett til et bestemt bruk, for eksempel beiterett, veirett eller hogstrett (positiv servitutt), eller den kan gå ut på rett til å forby eieren å utnytte eiendommene på bestemte måter, for eksempel byggeforbud eller villaklausul (negativ servitutt).

Varigheten av en servitutt kommer an på den aktuelle avtalen eller stiftelsesgrunnlaget som er utgangspunktet for tolkningen av servitutten. Hvis varigheten ikke fremkommer av avtalen, er hovedregelen at servitutten er evigvarende. Dersom det er snakk om personlig servitutt er det annerledes. En personlig servitutt knyttes til en bestemt person, servitutten vil derfor normalt falle bort når vedkommende dør.

Hovedregelen er at reelle servitutter er evigvarende, og kan derfor ikke falle bort. Likevel kan det være lurt å sjekke om servitutten kan være bortfalt. Spørsmålet om negative servitutter kan falle bort har vært oppe i høyesterett flere ganger. Tidligere avgjørelser har lagt til grunn at servitutter som strider mot gjeldende reguleringsplanen faller bort. Dette har endret seg, og det gjøres nå en konkret vurdering av hver enkelt sak. I vurderingene har de sett på formålet med servitutten, når den ble stiftet og om tiden har løpt fra servitutten innhold.

Hvis man har en avtale med en rettighet på en annens eiendom bør denne tinglyses. Når rettighetene tinglyses vil både partnerne i forholde og alle rundt, få klarhet i forholdet mellom dem. Dersom det skjer et eierskifte av denne eiendommen kan de ikke si at servituttet er bortfalt som følge av nye eiere.

Servituttlova er loven som gjelder for problemstillinger i forbindelse med servitutter.  

Les mer her:
Hva er egentlig servitutter?

Flere artikler

Kommuneplan og reguleringsplan - hva gjelder hvor?
Kommuneplan og reguleringsplan har ulike formål, og ulik detaljgrad. I denne artikkelen ser vi på hva som kjennetegner de to, og forskjellene mellom de.
arrow
Hva er en reguleringsplan og hvilken funksjon har den?
Reguleringsplan og kommuneplan er de viktigste planene som legger betydelige føringer for handlingsrommet du har som utbygger. I denne artikkelen kan du lese mer om reguleringsplaner.
arrow
Hva inneholder en kommuneplan?
Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsverktøy. Arealdelen i kommuneplanen med plankart og bestemmelser kan ha avgjørende betydning på hva du kan utvikle. Her får du innsikt i hva en kommuneplan består av, hva du bør undersøke, og hvilke begrensninger du kan støte på.
arrow