Utbyggingsavtale

En utbyggingavtale er en avtale mellom kommunen og grunneier, eller utbygger, om utbygging av et område. Den har sitt grunnlag i plandelen i plan- og bygningsloven, og gjelder gjennomføring av kommunal arealplan, dvs. kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan.

  • Gjennomføring av tiltak i reguleringsplaner som er foreslått av private aktører (ikke kommunen selv)
  • Gjennomføring av rekkefølgekrav i kommunensplanens arealdel, kommunedelplan eller reguleringsplan.

Utbyggingsavtaler blir ofte brukt til å oppfylle rekkefølgebestemmelser i reguleringsplanen, men plan- og bygningsloven § 17-3 legger begrensninger på hva kommunen kan kreve i en utbyggingsavtale. Som eksempel har kommunen ikke anledning til å kreve at utbyggere skal bekoste tiltak utenfor planområdet som ikke er nødvendig som følge av utbyggingen.

Se muligheter på minutter

I Placepoint finner du hele Norge i 3D, tegneverktøy, kartlag, overblikk, PRM-system som holder orden på prosjektene mm.

Book demo