Minste uteoppholdsareal (MUA)

Minste uteoppholdsareal forkortes MUA. Kommunen kan gi bestemmelser om minste utearealer for boliger, skoler barnehager og andre bygninger der det etter kommunens skjønn er nødvendig å å avsette MUA til kommuneplanens arealdel, til reguleringsplaner eller bebyggelsesplaner. MUA angis i kvadratmeter hele tall per enhet, bolig, skoleelev eller barnehagebarn og skrives m2 MUA. Uteoppholdsareal er de delene av tomten som er egnet til formålet, og som ikke er bebygd eller avsatt til kjøring og parkering. Kommunen kan bestemme at hele eller deler av ikke overbygd del av terrasser og takterrasser kan regnes som uteoppholdsareal.

Se muligheter på minutter

I Placepoint finner du hele Norge i 3D, tegneverktøy, kartlag, overblikk, PRM-system som holder orden på prosjektene mm.

Book demo