Hensynssone

Hensynssoneet område avmerket i offentlig arealplan der det skal tas bestemte hensyn ved bruk og utnyttelse av arealet. En hensynssone kan for eksempel innebære at det innenfor sonen skal tas særlig hensyn til å bevare vegetasjon, friluftsliv, dyretråkk mm. Hensynssoner er rettslig bindende og hjemlet i plan og bygningslovens § 11-8. Hensynssoner finnes i plankartet til kommuneplanens areadel. Disse kan kan videreføres i reguleringsplan eller innarbeides i arealformål og bestemmelser som ivaretar formålet med hensynssonen.

Se muligheter på minutter

I Placepoint finner du hele Norge i 3D, tegneverktøy, kartlag, overblikk, PRM-system som holder orden på prosjektene mm.

Book demo