Arealformål

Arealformål er lovbestemte reguleringskategorier i forbindelse med planlegging, basert på inndeling av planområdet i soner for ulike typer bruk. Det kan være soner for boligformål, næringsformål, offentligeformål osv, i tillegg til hensynssoner. Arealformålene er gitt av Plan- og bygningsloven, §§1-7 (kommuneplan) og 12-5 (reguleringsplan).

Undersøk kommuneplan og reguleringsplan

Du finner kommuneplaner og reguleringsplaner i kartlagene våre. Du kommer enkelt til kommunens saksbehandling av en aktuell tomt og får ytterligere innsikt i forhold ved den aktuelle tomten.

Book demo