Verneplan for vassdrag

Verneplan for vassdrag er en nasjonal verneplan hvor de vernede vassdragene til sammen skal utgjøre et representativt utsnitt av Norges vassdragsnatur. Det er lagt vekt på å verne hele nedbørsfelt med sin dynamikk og variasjon.

Kartlag som viser Verneplan for vassdrag

I Placepoint er det et kartlag som heter Verneplan for vassdrag. Dette kartet viser vassdrag som er vernet mot kraftutbygging.

Book demo