Verneplan

Verneplan er en plan som blir utarbeidet for et kulturhistorisk verneverdig objekt (bygning, bygningsmiljø eller anlegg) som grunnlag for fredning/vern og fremtidig forvaltning. Planen går inn på historikk, eiendomsforhold, eksisterende og planlagt bruk, vernestatus og vedlikeholds- og restaureringsplan.

Oversikt over vernede bygg

I Placepoint finner du data fra riksantikarens offisielle database over kulturminner og kulturmiljøer som er fredet etter kulturminneloven, vernet etter plan- og bygningsloven, eller kulturminnefaglig vurdert som verneverdige i Norge.

Book demo