Vannforekomster

En vannforekomst er en avgrenset og betydelig mengde overflatevann eller grunnvann, som eksempelvis innsjø, elvestrekning, bekkefelt, akvifer, del av fjord eller kyststrekning. Dette er et sentralt begrep og den minste forvaltningsenheten innen vannforvaltning i Europa, som følger av EUs vanndirektiv

Vannforekomster i kartlagene

I Placepoint kan du enkelt se vannforekomster i kartlaget vårt som viser forekomster for grunnvann og overflatevann.  

Book demo