Støykartlegging

Karlegging av støy er sentralt, kanskje spesielt ved boligutbygging. De fleste støykart lages i henhold til grensene for gul sone og rød sone i miljøverndepartements retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen, T-1442. De bygger som oftes på beregninger etter f.eks. dagens trafikkmengde, eller trafikkprognoser for f.eks. 15-20 frem i tid. Noe støy varierer med føret (bilstøy øker når veibanen er våt, og reduseres på snøføre), og atmosfæriske forhold (vind, temperaturvariasjoner i ulike luftskikt osv.). I forhold til veitrafikkstøy er kartene basert på støyen ved tørt sommerføre, vindstille eller lett vind fra støykilden - og forutsatte at kjørefarten er lik fartsgrensen.

Støykartlag i Placepoint

Du finner flere ulike kartlag for støy i Placepoint. Her kan du undersøke støy fra veitrafikk, t-bane, trikk og tog.

Book demo