Sensitive artsdata

Forekomster av ulike arter kan ha betydning for muligheten til å utvikle et område. Det finnes informasjon om utvalgte arter av fugler, pattedyr og lav hvor stedfestet informasjon om artenes hekkeområde, yngleområde eller voksested er skjermet for allment innsyn. Begrunnelsen for at stedfestet informasjon om disse artene bør skjermes, er at åpen tilgang kan føre til at arten eller stedet der den forekommer utsettes for uheldige negative påvirkninger. Det kan være eksempelvis forstyrrelse, etterstrebelse, eller ødeleggelse.

Informasjon om sensitive artsdata

Placepoint har kartlag som viser sensitive artsdata der data er maskert. Maskestørrelsen varierer mellom ulike arter.

Book demo