Landbruk

Landbruk er en fellesbetegnelse for de næringsgrener som har jorden som produksjonsgrunnlag. Landbruket omfatter jordbruk, skogbruk, hagebruk og gartneri. Landbruk har stor innvirkning på hvordan en kommune disponerer arealene sine. Det er derfor helt vesentlig å ha oversikt over dette.

Oversikt over arealdisponeringen i forhold til landbruk

I Placepoint er det en egen kategori der vi har samlet flere relevante kartlag herunder, arealype, dyrkbar jord, og områder der det foregår reindrift.

Book demo