Kulturminner

Funn av kulturmidler kan skape betydelige forsinkelser, øke kostandene eller i verste fall innvirke på mulighetene for å i det hele tatt kunne utvikle en eiendom.

Vær informert!

Vi har kartlag for Kulturminner. Her finner du fredete arkeologiske og nyere tids kulturminner og kulturmiljøer, ikke fredete kulturminner og kulturmiljøer, kulturminner vernet etter Plan- og bygningsloven, og ikke vernete/fredete kulturminner.

Book demo