Jordsameie

Et jordsameie er et grunnareal som ligger i sameie mellom flere eiendommer. Begrepet brukes særlig om utmarksarealer i sameie mellom gårdsbruk. Jordsameie er en egen matrikkelenhetstype, og vil ved registrering få eget gårds- og bruksnummer. Som ved et realsameie er eierforholdet knyttet til en annen eiendom. Eieren kan ikke overdra sin eierandel til en annen uten å samtidig overdra den eiendom som sameieandelen er knyttet til.

Se muligheter på minutter

I Placepoint finner du hele Norge i 3D, tegneverktøy, kartlag, overblikk, PRM-system som holder orden på prosjektene mm.

Book demo