Dispensasjon

Hvis en ønsker å rive, bygge eller endre noe som står i strid med lov, forskrift eller reguleringsbestemmelser for en eiendom, må det søkes om dispensasjon fra regelverket. Dette kommer gjerne til politisk behandling i kommunen. Ihht Plan og bygningsloven skal "dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, hensynene i lovens formålsbestemmelse eller nasjonale eller regionale interesser, blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene."

Se muligheter på minutter

I Placepoint finner du hele Norge i 3D, tegneverktøy, kartlag, overblikk, PRM-system som holder orden på prosjektene mm.

Book demo