Byggeforbudssoner kraftledninger

Man finner arealer rundt kraftledninger som er klausulert i medhold av konsesjon etter energiloven og ekspropriasjon etter oreigningslova eller minnelig avtale med berørte grunneiere. Byggeforbudssonen legger restriksjoner på aktivitet i denne sonen. Det er ikke tillatt med ny bebyggelse innenfor byggeforbudssonen og alle tiltak i terrenget og anleggsarbeid innenfor byggeforbudssonen skal på forhånd avklares med ledningseier.

Kartlag byggeforbundssoner kraftledninger

I Placepoint finner du kartlag som viser byggeforbudssoner rundt kraftledninger. Dataene kommer fra Norges vassdrags- og energidirektorat, og oppdateres ukentlig forutsatt at NVE oppdaterer sine data.

Book demo