Arter av nasjonal forvaltningsinteresse

Miljødirektoratet distribuerer artsdata som er etablert av Artsdatabanken. Disse består av arter som trenger beskyttelse, og arter som er skadelige (fremmede arter). Trua arter, ansvarsarter og fredete arter er eksempler på slike statuser, som i datasettet er definert som utvalgskriterier.

Kartlag Arter av nasjonal forvaltningsinteresse

I Placepoint finner du kartlaget Arter av nasjonal forvaltningsinteresse. Det viser arter som har stor forvaltningsinteresse, særlig stor forvalningsinteresse, samt fremmede arter.

Book demo