Arealtype

AR5 klassifikasjonssystem er et verktøy for systematisk kartlegging og klassifisering av arealressursene med vekt på produksjonsgrunnlaget for jord- og skogbruk. Det er vårt nasjonale klassifikasjonssystem, og deler landarealet etter egenskapene arealtype, skogbonitet, treslag og grunnforhold. Arealtype kan ha 12 egenskapsverdier: Fulldyrka jord, Overflatedyrka jord, Innmarksbeite, Skog, Myr, Åpen fastmark, Ferskvann, Hav, Bre, Samferdsel, Bebygd og Ikke kartlagt.

Kartlag for arealtype

Vi har kartlag for Arealtyper, AR5. Kartlaget er nyttig for å skille mellom arealer av ulik verdi, og identifisere områder som er særlig viktige for landbruk og dermed lite egnet for utbygging.

Book demo