Kart

Grunnkart

Et grunnkart gir en bakgrunn av geografisk kontekst for innholdet man vil vise i kartet.

Kartlag

Kartlaget kan legges over grunnkartet, for å synliggjøre ulik informasjon. Ved avansert bruk kan flere kartlag kombineres.

Kartlagene åpnes ved å trykke på "kartlag-mappen" i menyen til venstre, da kommer det en oversikt over alle kategoriene. Velger man en kategori kommer man inn til en liste med alle relevante kartlag.

Demografi

Husholdninger

Kartet viser antall familier og grunnkresten sin dominerende sammensetning.

Følgende kategorier brukes:

 • Enslige uten barn
 • Enslige med barn
 • Flerfamilier
 • Par med barn
 • Par uten barn

Formue

Kartet viser antall familier og grunnkretsen sin dominerende sammensetning.

Inntekt

Kartet viser hvordan gjennomsnittlig inntekt grunnkretsen er fordelt over grunnkretsene.

Aldersfordeling

Kartet viser gjennomsnittlig alder fordelt over alle grunnkretser.

Befolkning

Kartet viser folketall fordelt over alle grunnkretser.

Befolkning dagtid

Kartet viser befolkning dagtid over alle grunnkretser.

Utdanningsnivå

Befolkningens utdanningsnivå omfatter personer registrert bosatt i Norge per 1. oktober og som er i aldersgruppen 16 år og eldre ved utgangen av rapporteringsåret. I tillegg registreres 15-åringer som har fullført grunnskolen eller som er i gang med en utdanning utover grunnskolenivå.

Utdanningsfelt

Viser hvilket utdanningsfelt flest personer i en grunnkrets faller inn under. Det er også mulig å hente ut antall for hver enkelt gruppe.

Følgende kategorier brukes:

 • Allmenn fag
 • Helse- og sosialfag
 • Humanistiske og estetiske fag
 • Lærerutdanning
 • Naturvitenskap
 • Økonomiske fag
 • Primærnæringer
 • Samferdsel
 • Samfunnsfag
 • Uoppgitt
Husholdninger

Eiendom

Martikkelen - Eiendomskart

Datasettet inneholder teiger (avgrensede arealer/jordstykker) med informasjon om hvilken eiendom det tilhører. Martikkelnummeret (gårdsnummer/bruksnummer) identifiserer eiendommen. Grensepunkt, grenser og teigareal med kvalitetsopplysninger er med i datasettet. Volumer til anleggseiendommer (eiendommer over/under bakken) leveres som et areal, - et plant "fotavtrykk".

Distrubsjonen er satt opp direkte mot kartverket, og har kun en forsinkelse på 30 minutter, men ved større endringer/lastninger kan forsinkelsen være noe lenger.

Bruksområde
Kan for eksempel benyttes til kart og presentasjoner og til ulike analyser over eiendommer og andre temadata.

Utbygger

Viser området hvor det pågår eller planlegges ny aktivitet i nær fremtid (bygningsendring ikke med). Dataene baserer seg på informasjon fra Matrikkelen.

Reguleringsplaner

Reguleringsplaner WMS er en visningstjeneste med reguleringsplaner i Norge.

Reguleringsplan er et arealplankart med tilhørende bestemmelser som fastlegger bruk, flerbruk og vern i bestemte områder, og som gir grunnlag for avklaring av hvilke bygge- og anleggstiltak som kan gjennomføres i planområdet.

Visningstjenesten er satt opp med den landsdekkende kopien av reguleringsplaner. Denne holdes oppdatert med data fra de originale plandataene i kommunene. Oppdateringen skjer ved periodisk kopiering fra kommunene sine data eller synkronisering.

Kommuneplaner

Kommuneplanen skal være kommunens overordnede styringsdokument. Den skal gi rammer for virksomhetenes planer og tiltak, og planer for bruk og vern av arealer i kommunen.

Datasettet genereres fra den landsdekkende kopien av kommuneplaner . Denne holdes oppdatert med data fra de originale plandataene i kommunene. Oppdateringen skjer ved periodisk kopiering fra kommunene sine data eller synkronisering.

Supplement
Det er kun de geografiske dataene (vektordataene) av arealdelen som er tilgjengelige for nedlasting. De tilhørende plandokumenter finnes i kommunenes planregistre. Det ligger en lenke på planområdene i de geografiske dataene som peker til kommunenes planregistre, og dermed gjør dokumentene lettere tilgjengelig for brukerne.

Webapplikasjonen SePlan (seplan.no) gir en oversikt over hva som finnes av tilgjengelige kommuneplaner på landsbasis.

Reguleringsreserven (Oslo)

Reguleringsreserven er en oversikt over regulerte boliger i Oslo. I reguleringsreserven inngår både detaljreguleringer og områdereguleringer.

Kulturminner

Dennetjenesten inneholder alle kulturminnedata fra Askeladden (den nasjonale kulturminnebasen).

Tjenesten oppdateres kontinuerlig.

Eiendomspriser

Kartet viser hvordan gjennomsnittlig eiendomspriser er fordelt over grunnkretsene.

Siste omsetninger (bruksenheter)

Salg av bolig i Matrikkelen, fra og med 1.jan 2021. Laveste kjøpesum er 100 000. Kvm pris er tatt med der det er mulig å beregne. Borettslag er ikke inkludert.

Anleggsregisteret

Kulturdepartementets anleggsregister for idrettsanlegg, kulturbygg, friluftslivsanlegg og tilskudd.

Kommuneplaner

Forurensning

Forurenset grunn

Tjenesten omfatter eiendommer med forurenset grunn samt kommunale og private-/ industrideponier. Datasettet er fremskaffet ved kartlegging av lokaliteter med forurenset grunn og/eller med mistanke om forurenset grunn og ved innrapporteringer gjort i forbindelse med bygge- og gravesaker, pålegg om undersøkelser etter tiltak eller på eget initiativ.

Støykart - veg

Støykartene viser gjennomsnittlig støy gjennom døgnet fra veitrafikk i 4 meters høyde over bakken. Merk at støykartene er beregninger - ikke målinger, og det er beregnet støy fra vei med 3 millioner kjøretøypasseringer per år (ÅDT 8 200).

Støykart - t-bane, trikk og tog

Støykartene viser gjennomsnittlig støy gjennom døgnet fra jernbane i 4 meters høyde over bakken. Merk at støykartene er beregninger - ikke målinger. Utenfor byområdene vises jernbanelinjer >= 30,000 tog per år. Kartene viser støysituasjonen slik den var i 2016.

Støykartlegging etter T-1442

Støyvarselkartene er utarbeidet etter Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442). Støyvarselkartene viser beregnet rød (Lden>65dB) og gul (Lden>55dB) støysone langs riks- og fylkesveg. Støyvarselkartene fra Statens vegvesen viser en prognosesituasjon 15–20 år fram i tid. Det vil si at trafikkvolum (ÅDT), som er en av de viktigste parameterne i støyberegningsmodellen, er fremskrevet (basert på prognoser) til oppgitt beregningsår. Beregningshøyden er 4 meter. Kartleggingene er gjennomført med Statens vegvesens beregningsverktøy NorStøy. Beregningsmetode er Nord2000Road. Data om vegene og trafikken hentes fra Nasjonal vegdatabank (NVDB). De viktigste parameterne er ÅDT, tungtrafikkandel og hastighet. Kartdata hentes fra felles kartdatabasen (FKB). Informasjon om bygninger hentes fra matrikkelen.

Støykart

Risiko

Kvikkleire

Kartene gir en oversikt over soner med potensiell fare (aktsomhetsområder) for større kvikkleireskred. Sonene er identifisert og avgrenset ved kvartærgeologisk kartlegging (for å identifisere områder med marin leire), geoteknisk vurdering av topografi og grove, geotekniske undersøkelser. Sonene omfatter løsneområder for kvikkleireskred (områder som kan gli ut) og utløpsområder (områder som kan rammes av skredmasser) for nye kartlegginger. For identifiserte soner som kun inneholder løsneområder, må utløpsområdene vurderes særskilt.\nDe identifiserte kvikkleiresonene er klassifisert i tre faregradsklasser (høy-, middels- og lav faregrad), basert på topografiske, geotekniske og hydrologiske kriterier.

Sonene er videre klassifisert i tre konsekvensklasser(høy-, middels- og lav konsekvensklasse) avhengig av konsekvenser som et skred i sonen vil ha på bebyggelse og infrastruktur. Sonene er deretter klassifisert i fem risikoklasser, utledet fra faregrads- og konsekvensklassifiseringen.

*Geologi (samlet)

Inneholder:

 • Bergrettigheter
 • Grunnvannsborehull
 • Grus og pukk
 • Løsmasser
 • Marin grense
 • Mineralressurser: industrimineral, naturstein og metaller
 • Mulighet for marin leire
 • Radon aktsomhet
Geologi

Samferdsel

Trafikkmengde

Gir informasjon om representativ trafikkmengde for veistrekninger. Trafikkmengde kalkuleres på bakgrunn av registrerte passeringer av kjøretøy i kategorien motorvogn av type bil, vogntog, traktor og motorredskap.

Trafikkmengde rapporteres i "Årsdøgntrafikk" (ÅDT), som er den totale trafikken i et snitt eller på en trafikklenke i løpet av et kalenderår dividert med antall dager i året.

Parkeringsplasser

Både offentlige og private virksomheter som tilbyr vilkårsparkering, skal ha registert seg og sine parkeringsområder i parkeringsregisteret hos Vegvesenet.

Parkeringsplasser er kategorisert innenfor tre typer: Langs kjørebane, Parkeringshus, eller Avgrenset område.

Trafikkulykker - temperatur

nformasjon om ulykkessted, værforhold, skadeomfang mm. Gjelder primært ulykker med personskader.

Trafikkulykker varmekart

Varmekart (heat map) bruker fargetoner, for å vise plasser hvor ulykker skjer ofte. Det ligger også med informasjon om ulykkessted, værforhold, skadeomfang mm. Gjelder primært ulykker med personskader. (Fungerer kun i 2D modus)

Trafikk

Næringsliv

Dagligvarekjeder

Alle dagligvarebutikker i Norge. Registeret er bygget på data fra kjedene selv og utfyllende informasjon fra Iper AS. For hver enkelt butikk ligger det også med informasjon om registrert navn, adresse, telefonnummer, omsetning, resultat og kjedetilknytning.

Dagligvarekjeder varmekart

Varmekart basert på alle dagligvarebutikker i Norge. Registeret er bygget på data fra kjedene selv og utfyllende informasjon fra Iper AS. For hver enkelt butikk ligger det også med informasjon om registrert navn, adresse, telefonnummer, omsetning, resultat og kjedetilknytning.

Varmekartet kan brukes for å finne områder med høy eller lav dekning med dagligvarebutikker.

Anleggsregisteret

Kulturdepartementets anleggsregister for idrettsanlegg, kulturbygg, friluftslivsanlegg og tilskudd.

Geologi

Berggrunn N250

Kartdataene i Berggrunn N250 er hovedsakelig basert på den lands-dekkende, trykte berggrunnsgeologiske kartserien i målestokk 1:250.000. Hele datasettet er senere harmonisert over kartbladgrenser og oppdatert med nyere tilgjengelig kartdata.

Bergrunn N50

Kartene bygger på en samtolkning av feltobservasjoner, geofysiske data, digitale høydemodeller og flybilder, samt analyser av innsamlede prøver.

Natur

Sensitive artsdata

Sensitive artsdata er samlebegrep for en database med utvalgte arter av fugler, pattedyr og lav hvor stedfestet informasjon om artenes hekkeområde, yngleområde eller voksested er skjermet for allment innsyn. Begrunnelsen for at stedfestet informasjon om disse artene bør skjermes, er at åpen tilgang kan føre til at arten eller stedet der den forekommer utsettes for uheldige negative påvirkninger. Det kan være eksempelvis forstyrrelse, etterstrebelse, eller ødeleggelse.

Arter av nasjonal forvaltningsinteresse

Forvaltningsrettet kart som distribueres av Miljødirektoratet, der datafangsten helt og fullt er basert på dataflyten for artsdata som er etablert av Artsdatabanken. Artsdatabanken har siden etableringen i 2005 etablert dataflyt med relevante institusjoner og relevante databaser. Eierskapet til data er avklart og ligger hos originalverten.

Arter av nasjonal forvaltningsinteresse består både av arter som trenger beskyttelse og arter som er skadelige (fremmede). Alle relevante artsgrupper er omfattet. Beslutning om hvilke arter som inngår er i all hovedsak tatt i henhold til ulike relevante statuser som arter kan befinne seg i. Trua arter, ansvarsarter og freda arter er eksempler på slike statuser, som i datasettet er definert som utvalgskriterier.

Kartlagte forekomster av sensitive funksjonsområder for gitte arter, dvs. forekomster som det ikke skal være allmenn tilgang til detaljert informasjon om, er ikke inkludert i dette datasettet.

Oppdateringsfrekvens
Dataene oppdateres ukentlig, forutsatt at disse er oppdatert av dataeier.

Dyrkbar jord

Viser arealer som ved oppdyrking kan settes i stand slik at de vil holde kravene til fulldyrka jord og som holder kravene til klima og jordkvalitet for plantedyrking. Tidligere fulldyrka arealer som for eksempel er grodd igjen til skog er lagt inn, mens områder som er bygd ned eller dyrket opp er tatt ut. Datasettet dekker i all hovedsak alt landareal under tregrensa. Dyrkbar jord kan være registrert på arealtypene overflatedyrka jord, innmarksbeite, skog, åpen fastmark og myr. FKB-Dyrkbar jord oppdateres årlig. Datasettet er avledet fra det gamle digitale markslagskartet (DMK). Datasettet oppdateres maskinelt med informasjonen fra årsversjoner av arealressurskart i målestokk 1:5000 (FKB-AR5).

Oppdateringsfrekvens
Dataene oppdateres ukentlig, forutsatt at disse er oppdatert av dataeier.

Arealtype

Hovedinndelinga i AR5 er arealtype basert på kriterier for vegetasjon, naturlig drenering og kulturpåvirkning. Alt areal i AR5 skal identifiseres som en arealtype. Areal som ikke er klassifisert, skal ha arealtypen "Ikke kartlagt".

Arealtype kan ha 12 egenskapsverdier: Fulldyrka jord, Overflatedyrka jord, Innmarksbeite, Skog, Myr, Åpen fastmark, Ferskvann, Hav, Bre, Samferdsel, Bebygd og Ikke kartlagt.

Bruksområde
Kartet dekker i hovedsak behov innen arealplanlegging, landbruksforvaltning, landbruksproduksjon og lovforvaltning.

Oppdateringsfrekvens
Dataene oppdateres ukentlig, forutsatt at disse er oppdatert av dataeier.

Arealtype

Vann

Verneplan for vassdrag

Vassdrag vernet mot kraftutbygging.

Oppdateringsfrekvens

Dataene oppdateres ukentlig, forutsatt at disse er oppdatert av dataeier.

https://www.nve.no/

Vannforekomster

Viser vannforekomster for overflatevann og grunnvann.

Oppdateringsfrekvens

Dataene oppdateres ukentlig, forutsatt at disse er oppdatert av dataeier.

https://www.nve.no/

Flom, vern, aktsomhet og demninger

Flområder, flomvern, hendelser, analyseområder og regulerte vann/demninger.

https://geodata.no/

Høyvann/stormflo

Middelhøyvann, stormflo hvert 20. 200. og 1000. år med klimajusterte utgaver for 2050 og 2100.

Middelhøyvann er gjennomsnittet av alle høyvannene på et sted over en tidevannsperiode på 19 år.

https://geodata.no/

Høyvann

Utdanning

Videregående skoler

Data er hentet fra Utdanningsdirektoratets API over barnehager fra www.barnehagefakta.no. Barnehagefakta er basert på opplysninger barnehagene selv rapporterer, og kvalitetssikres av kommunen og Utdanningsdirektoratet. Det rapporteres inn årlig til Barnehagefakta, imidlertid kan informasjonen kan ha endret seg siden tallene ble rapportert. Barnehager som kun har postnummer som adresse kan ha en noe omtrentlig plassering.

https://www.udir.no/

Skolekretser

Viser skolekretser over hele Norge.

https://www.kartverket.no/

Skolekretser
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you agree to the storing of ALL the cookies. You may visit "Preferences" to provide a controlled consent.